Хянуулах хүсэлт
Маягт 6
Тагнуулын ерөнхий
Мэдээллийг хянах маягт
        Монгол Улсад байнга болон түр хугацаагаар оршин суугаа хүн, хуулийн этгээд, гадаад улсад оршин суугаа Монгол Улсын иргэн хүн, бүртгэлтэй хуулийн этгээд нь жагсаалтанд оруулсан хүн, хуулийн этгээдийн болон тэдгээрийн өмнөөс, заавраар үйл ажиллагаа явуулдаг хүн, хуулийн этгээдийн өмчлөл, хяналтанд байгаа хөрөнгөтэй харьцах, тэдэнд санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх, хөрөнгө олгож болохгүй.
Царцаасан хөрөнгөтэй холбоотой хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх санхүүгийн зорилтод хориг арга хэмжээ авах үйл ажиллагааны журмын 5.5 заалтын дагуу хүн, хуулийн этгээд мэдээлнэ. Гүйлгээ хийх аливаа оролдлогын талаар мэдээлэх үүрэгтэй болно.
Тухайн хүн, хуулийн этгээд нь жагсаалтанд оруулсан хүн, хуулийн этгээд мөн эсэхэд эргэлзсэн тохиолдолд дараах маягтаар мэдээллийг хянуулах хүсэлт гаргана.
Мэдээллийг хянах үйл ажиллагаа явагдаж байх хугацаанд санхүүгийн зорилтот арга хэмжээний хүрээнд сэжиглэгдэж байгаа хөрөнгийг царцаасан байх ба хөрөнгө олгох, санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэхийг хориглоно. Бөглөсөн маягтыг дараах байгууллагад хүргүүлнэ. Үүнд

        • Тагнуулын ерөнхий газар: amlcft@gia.gov.mn хаягаар илгээнэ.
        • Терроризмтой тэмцэх зөвлөл: tfs@nctc.gov.mn хаягаар илгээнэ.
Мэдээллийг хянах хүсэлт гаргасан хүний талаарх мэдээлэл
 • Хүсэлт гаргагч хүн/байгууллагын нэр:
  Шуудангийн хаяг:
  Гудамжны хаяг (өөр хаяг бол):
  Холбоо барих хүн:
  Утасны дугаар:
  Цахим шуудангийн хаяг:
 • Шалгуурт нийцсэн эсэх мэдээлэл :
 • Харилцагчийн овог, нэр:
  Харилцагчийн хаяг:
  Харилцагчийн төрсөн он, сар, өдөр
  Холбогдох данс:
  Шалгуурт нийцэж буй хөрөнгийн талаарх нарийвчилсан мэдээлэл:
  Этгээдийн баримт бичгийн талаарх нарийвчилсан мэдээлэл:
  Этгээдийн баримт бичгийн хувийг хавсаргасан эсэх:
  Тайлбар:
  Монгол Улсын жагсаалтын дугаар:
  НҮБАЗ-ийн нэгдсэн жагсаалтын дугаар:
  Хүн, хуулийн этгээдийн нэр:
  Төлбөрийн талаарх мэдээлэл (шаардлагатай бол):
 • Шилжүүлэгч этгээдийн нэр:
  Шилжүүлэгч этгээдийн шуудангийн хаяг:
  Шилжүүлэгч этгээдийн гудамжны хаяг (өөр бол):
  Шилжүүлэгч этгээдтэй холбоотой бусад мэдээлэл:
  Санхүүгийн эх үүсвэр:
  Хүлээн авагчийн нэр:
  Хүлээн авагчийн шуудангийн хаяг:
  Хүлээн авагчийн хаяг:
  Улс:
  Дүүрэг/хот:
  Хүлээн авагчийн бусад мэдээлэл (Банкин дахь дансны мэдээлэл):
  Гүйлгээ хийгдсэн огноо ба байршил:
 • Хийгдсэн гүйлгээний зориулалт:
  Сэжигтэй гүйлгээний тайлан мэдээ хүргүүлсэн эсэх:
  Тийм бол хүргүүлсэн огноо
  Мэдээний дугаар:
 • Бусад мэдээлэл:
ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ЗӨВЛӨЛ
©
Утас:   9226-3493
Мэйл:   office@nctc.gov.mn
Хаяг:   Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Жуулчны гудамж-3