МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДЭН ОРСОН ТЕРРОРИЗМЫН ЭСРЭГ ОЛОН ТАЛТ ГЭРЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Олон улсын гэрээний нэр

Батлагдсан огноо

Хүчин төгөлдөр болсон огноо

МУ-ын нэгдсэн орсон огноо

1

АГААРЫН ХӨЛГИЙГ ХУУЛЬ БУСААР БУЛААН АВАХ ҮЙЛДЛИЙГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ

1970.12.16

1971 .10.14

1971.10.08

2

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ БУС ҮЙЛДЛИЙГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ

1971.09.23

1973.01.26

1972.12.18

3

ОЛОН УЛСЫН ХАМГААЛАЛТАД БАЙДАГ ХҮМҮҮС, ТҮҮНИЙ ДОТОР ДИПЛОМАТ ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БОЛОН ШИЙТГЭХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ

1973.12.14

1977.02.20

1974.12.18

4

ЦӨМИЙН МАТЕРИАЛЫГ БИЕЧЛЭН ХАМГААЛАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ

1979.10.26

1987.02.08

1986.05.28

5

АГААРЫН ХӨЛГИЙН БҮХЭЭГТ ҮЙЛДСЭН ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨРЧИЛ БОЛОН ТОДОРХОЙ БУСАД ҮЙЛДЛИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦ

1963.09.14

1969.12.04

1990.10.22

6

ХҮН БАРЬЦААНД АВАХЫН ЭСРЭГ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ

1979.12.18

1983.08.06

1992.06.09

7

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ БУС ҮЙЛДЛИЙГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ МОНРЕАЛЬ ХОТНОО 1971 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН 23-НЫ ӨДӨР ҮЙЛДСЭН КОНВЕНЦИЙН ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ НИСЭХЭД ҮЙЛЧИЛДЭГ НИСЭХ БУУДАЛ ДАХЬ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭСЭН ХУУЛЬ БУС ҮЙЛДЛИЙГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ НЭМЭЛТ ПРОТОКОЛ

1988.02.24

1989.08.06

1999.10.22

8

ХУВАНЦАР ТЭСРЭХ БОДИС ИЛРҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР ТЭМДЭГ ТАВИХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ

1991.03.01

1998.06.21

1999.09.22

9

ТЕРРОРИЗМЫН ЗОРИЛГООР БӨМБӨГ ХЭРЭГЛЭХИЙГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ

1998.01.12

2001.05.23

2000.08.31

10

ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХИЙГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ

1999.12.09

2002.04.10

2003.12.13

11

ДАЛАЙН НАВИГАЦИЙН АЮУЛГYЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ БУС YЙЛДЛИЙГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ

1988.03.10

1992.03.01

2005.08.08

12

ЭХ ГАЗРЫН ХОРМОЙД БАЙРЛУУЛСАН СУУРИЛУУЛАХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЮУЛГYЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ БУС YЙЛДЛИЙГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ ПРОТОКОЛ

1988.03.10

1992.03.01

2005.08.08

13

ЦӨМИЙН ТЕРРОРИСТ ҮЙЛДЛИЙГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ

2005.04.13

 

2006.07.06


НИЙТЭЛСЭН: 2020-05-12 өдөр
ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ЗӨВЛӨЛ
©
Утас:   9226-3493
Мэйл:   office@nctc.gov.mn
Хаяг:   Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Жуулчны гудамж-3